PIECE NA BIOMASĘ (PELLET) O MOCY 20 kW Z DOFINANSOWANIEM uzupełniający nabór zgłoszeń tylko do dnia 26.09.2019r. do godz. 15.30!

W związku z opracowywanym projektem polegającym na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych Gmina Fajsławice ogłasza uzupełniający nabór WYŁĄCZNIE na piece na biomasę (pellet) o mocy 20kW.

Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. W związku z tym osoby, które złożyły deklaracje na kolektory słoneczne, pompy ciepła lub instalacje fotowoltaiczne w ramach naboru prowadzonego w dniach 28.08.2019-03.09.2019r. nie mogą złożyć deklaracji na piec na biomasę.

 

Przewidywany termin montażu pieców na biomasę to 2021 rok.

 

Przykładowe SZACUNKOWE koszty wykonania instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

SZACOWANA wartość netto

SZACOWANA wartość brutto

SZACOWANY wkład własny mieszkańca

Kocioł na biomasę

20 kW

16 000,00 zł

17 280,00 zł

8 480,00 zł

UWAGA! Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy przez Gminę Fajsławice. Natomiast ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Fajsławice wyłącznie w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości:

 

Deklaracje niekompletne lub złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub złożone poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 24 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

Our website is protected by DMC Firewall!